Privacy Policy

pdf mail print

PRIVACYVERKLARING – VVK

Laatste update op 24/05/2018.

De website  www.vvk.be (hierna: de “Website”) is eigendom van:

VVK vzw (hierna “VVK”, “Wij” en “Ons”)
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
België

Telefoon: +32 (0)3 280 49 34 of +32 (0)475 24 39 42

Bij VVK hechten we waarde aan jouw privacy. 
Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze website op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens .

 

1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze Privacyverklaring geven we u een inkijk over welke informatie we over u hebben verzameld conform GDPR (verordening 2016/679).

Wij willen in deze privacyverklaring een onderscheid maken tussen de bezoekers van onze website en de VVK-leden of toetredende VVK-leden, die tevens toegang hebben tot het gesloten gedeelte van de website.

 

Voor de bezoekers van de website:

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. De VVK vzw gebruikt deze informatie enkel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Verschillende pagina's van onze website kunnen links bevatten naar andere websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

 

Voor de VVK-leden:

Enkel (toetredende) leden, die hun lidgeld hebben betaald, hebben toegang tot het gesloten gedeelte van de website. Persoonlijke gegevens van de leden worden NOOIT gedeeld met derden, enkel de werkgegevens indien men hiervoor toestemming geeft via het ledenprofiel!

 

2. Bij wie komen de persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

De VVK is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

Via het ledenprofiel bepaalt het lid zelf welke gegevens er wel/niet aan derden kunnen doorgespeeld worden.

2.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

VVK doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor beveiligingsdoeleinden;

->  Met name, Sanmax Consultancy -  Mieenbroekstraat 33 -  3600 Genk

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Met deze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

 

3. Welke data verzamelen Wij?

Voor de bezoekers van onze website:

Wij gebruiken cookies om de bezoeker van onze Website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren.

Algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van de computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. De VVK vzw gebruikt deze informatie enkel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Voor de VVK-leden:

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken (zie ook artikel 4).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
  (naam en voornaam);
 • Contactgegevens
  (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);
 • Verschillende Werkadressen + telefoonnummers

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer u zich lid maakt van onze vereniging en gebruik maakt van onze dienstverlening. Andere persoonsgegevens kunnen eventueel op een later tijdstip verzameld in het kader van een bepaalde activiteit  van de vereniging bvb. ledenweek-end.

 

4. Waarom hebben we de persoonsgegevens van de VVK-leden nodig?

We zullen uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Ledenadministratie
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Uitnodigingen voor studiedagen, lezingen, opleidingen e.d. binnen het werkveld Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Het verstrekken van informatie omtrent Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Netwerking binnen het werkveld Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Verslagen van de VVK-vertegenwoordiger

Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of incorrect zijn, kunnen wij bepaalde verwachte handelingen zoals hierboven beschreven niet uitvoeren. De leden hebben steeds inzage in hun persoonsgegevens en kunnen deze zelf aanpassen.

 

5. Doorgifte persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen VVK. We kunnen u ook geruststellen: we zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

 

6. Bewaartermijn persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 3 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen uw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

 

7. Wat zijn uw rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

7.2 Recht op inzage

Als u uw identiteit bewijst (bv. door kopie identiteitskaart), informeren we u graag over welke persoonsgegevens wij precies van jou bijhouden en wat we met die informatie doen.
Recht op inzage is kosteloos.

7.3 Recht op verwijdering

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de vooropgestelde doeleinden wanneer u uw lidmaatschap van de VVK opzegt;
 • Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van uw persoonsgegevens toestaat;
 • Wanneer u op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wanneer uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 • Wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

7.4 Recht op correctie

Indien de informatie die we over u hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op uw vraag steeds corrigeren. Indien bepaalde persoonsgegevens (bv. uw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer up-to-date zouden zijn, informeer ons dan.

7.5 Recht op beperking

In sommige gevallen heb u het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er een geschil is rond de accuraatheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor VVK om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

7.6 Recht op bezwaar

U heeft het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn die primeren op jouw recht om u te verzetten.

7.7 Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u met ons gedeeld hebt in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Daarnaast mag u die persoonsgegevens zelf overdragen of door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

7.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

U heeft het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken.

 

8. Hoe kan u jouw rechten uitoefenen?

Indien u één van bovengenoemde rechten wil uitoefenen, kan u een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit sturen per brief naar VVK, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen. We beloven ten laatste 1 maand nadat we uw verzoek ontvangen hebben een antwoord te geven.

 

9. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

9.1 Privacy Commissie

Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van de privacy commissie https://www.privacycommission.be

we hebben 28 gast(en) online

Laatste blogbericht

COVID-19 - update 18/05/2020: Ambulante zorg
22.05.2020

lees meer

Opiniestuk De Standaard: “Laat alle kinderen terug naar school gaan”
14.05.2020

lees meer

Laatste nieuws

Intensieve training dialectische gedragstherapie 2020-2021
26.08.2020

lees meer

3-daagse opleiding: Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health
12.12.2019

lees meer

CB loginOnthouden

Wachtwoord vergeten?

Nog niet geregistreerd? Registreer hier