Binnen onze vereniging werden er een aantal vakspecifieke werkgroepen opgericht waarin leden van de vereniging participeren.  De werkgroepen koppelen op regelmatige basis terug naar het bestuur.  Een overzicht van de reeds bestaande werkgroepen vind je hier.

Tijdens de lentevergadering 2023 zijn er 6 nieuwe, (mogelijks) tijdelijke werkgroepen opgestart.  Heb je interesse om deel te nemen laat het ons zeker weten.  Alle bijkomende informatie vind je onder het documentbeheer van onze website, de verschillende werkgroepen + de data waarop ze de eerste maal samen komen vind je hieronder :

  • Werkgroep werving ASO’s (contactpersoon Marina Danckaerts) komt samen op 3/07
  • Werkgroep Kinderpsychiater in onze samenleving (contactpersoon Kristel Lauwers) komt samen op 31/05
  • Werkgroep politieke agenda (contactpersoon Corine Faché) komt samen op 1/06
  • Werkgroep gedeelde intersectorale zorg (contactpersoon Wouter De la Marche) komt samen op 30/05
  • Werkgroep identiteit van de kinderpsychiater (contactpersoon Bie Tremmery) komt samen op 13/06
  • Werkgroep Ambulante praktijk / werkbaarheid (contactpersoon Celia Van Zandweghe) komt samen op 23/05

Werkgroep CGG's

VoorzitterSanneke Wilson 

Leden: actieve deelname van verschillende kinderpsychiaters werkzaam binnen een CGG, alle door de werkgroep gekende kinderpsychiaters worden voor elke vergadering uitgenodigd.

Doel:  Met deze werkgroep wordt nagedacht en gediscussieerd rond specifieke thema’s die relevant zijn voor de werking van een kinderpsychiater binnen een CGG. De thema’s worden ofwel geagendeerd vanuit de voorzitter (terugkoppeling belangrijke informatie of initiatieven vanuit de Overheid, het Agentschap, Zorgnet-Icuro en dergelijke), ofwel door leden van de werkgroep zelf aangebracht (medicatie, terugbetalingen, attesteringen, doelgroepen, medische verantwoordelijkheid, nomenclatuur en dergelijke). Door middel van interactieve vergaderingen wordt getracht een zicht te krijgen op elkaars werking. Daarnaast wordt getracht ook op beleidsvlak een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen rond de functie van de kinderpsychiater werkzaam in een CGG in het algemeen.

Praktisch: De werkgroep komt een 4-tal keer per jaar bijeen (3 online en 1 fysieke bijeenkomst)

Werkgroep Forensische Kinderpsychiatrie (OFK)

VoorzitterSarah Van Grieken 

Leden: alle For K artsen of artsen van de inreach in de GI’s: Dietlinde de Man (Korbeel), Nathalie Raes (karus), Liefde Keymeulen & Maarten de Meulenaere (PC Sleidinge), Judith Haas (Kortenberg & Everberg), Sarah Van Grieken (OPZ Geel), Daniel Neves Ramos & Dirk van West (ZNA UKJA); Jan de Corte (ASSTER), Bie Tremmery (expertises vanuit Boskeet), Tine Jaspers (crisisbed Limburg); Eline Mordijck (Pathways); De la Marche Wouter (tijdelijk GI Mol); Maarten De Meulenaer (GI Beernem, Ruislede en Wingene)

Doel: Kennisdeling van forensische methodieken.  Intervisie rond deontologische/ethische beslissingen in de forensische KJP. Antwoord bieden op politieke trends in het forensische werkveld (jeugddelinquentierecht, bestaansrecht For K, evoluties binnen justitie en jongerenwelzijn, …

Praktisch: de werkgroep komt 4x per jaar samen.

 

 

 

Werkgroep Infantpsychiatrie

Voorzitter: Sarah Van Ransbeek 

Ledendeelname van verschillende kinderpsychiaters die met infants werken. 

DoelVia bijeenkomsten op vraag (wanneer een bepaald thema actueel is/wanneer iemand van de leden een specifieke vraag heeft ) wordt met deze werkgroep hierover nagedacht en gediscussieerd .  Specifieke thema’s en noden omtrent geestelijke gezondheid van de -9 m tot en met vijf jarigen komen aan bod. Momenteel zijn er geen vaste vergadermomenten, er wordt ad hoc overleg gepland. Er is ook een samenwerking met de werkgroep perinatale geestelijke gezondheid van de VVP (Titia Hompes).  

Praktisch: Wanneer er iemand van de leden een vraag heeft, wordt die gemaild aan de voorzitter. De voorzitter kan ook zelf thema's agenderen zo nodig/actueel. 

Werkgroep MFC/OBC

Voorzitter: Jan Umans

Leden: deelname van verschillende kinder- en jeugdpsychiaters, werkzaam binnen MFC's en OBC's.

Doel: intervisie over de rol van de kinderpsychiater binnen MFC/OBC, uitwisseling van good practices, werkbezoek van de verschillende voorzieningen, bespreken van themata gerelateerd aan de doelgroep (handicap en gedrags- en emotionele problemen) en onze sector

Praktisch: drietal vergaderingen op jaarbasis. Indien je interesse hebt om deel te nemen, mail dan naar jan.umans@mpcterbank.be

Werkgroep Netwerpsychiaters

Voorzitter: Sofie Beersmans 

Leden: Sanneke Wilson, Pieter Cuypers, Sanneke Wilson, Jan Decorte, Kristien Spaas , Eric Schoentjes, Daniel Neves Ramos, Goedele Meeus, Marijke Vandepitte, Sarah-Ann Van Lysebeth

Doel: Binnen deze werkgroep denken we na over onze rol als kinderpsychiater binnen de netwerken, binnen de concrete werking van de mobiele teams en wisselen we good practices uit.

Praktisch: Er vinden regelmatig overleggen plaats met de overheid (FOD Gezondheidszorg). Deze overleggen worden binnen de werkgroep ook voorbereid zodat we een gedeeld standpunt kunnen innemen.

Werkgroep Nomenclatuur

Voorzitter: Marina Danckaerts

Leden: Marina Danckaerts, Jan De Corte, Lieve Kiebooms, Sofie Crommen

Doel: nomenclatuurvoorstellen uitwerken voor de kinder- en jeugdpsychiatrie

Praktisch: vergaderingen volgens noodzaak

Werkgroep Transitiepsychiatrie

Voorzitter: Co-voorzitterschap tussen VVK – May Vrijens en VVP – Luc Beelaert

Leden: Alexandre Muriel, Brans Inge, Clauwaert Nausikaa, Clerinx Marie-Paule, Cousaert Celine, De Backer Lieve, De Groof Catherine, Evenepoel Jessika, Everaert Geert, Geerts Hanne , Holvoet Evelien, Imeraj Lindita, Lien Keirse, Matthys Frieda, Nelis Emmanuel, Van de Winkel Sara, Van Grieken Sarah, Van Looveren Natalie, Van Winkel Ruud, Vrijens May, Willems Sara,

Doel:  Transitie is een breed begrip. Het omvat zowel het ontwikkelingsperspectief als continuïteit van zorg. Als focus van de werkgroep werd er voor gekozen ons te richten op jongeren in de transitieleeftijd vanuit een psychiatrisch perspectief.

Praktisch: De werkgroep komt 4 à 5 keer per jaar samen om rond volgende doelstellingen te werken:

 • Een brug vormen tussen de VVK en VVP
 • Een platform voor het delen van kennis en ervaringen rond transitie
 • Het vertalen van de kennis naar de praktijk
 • Opvolgen van het beleid om implementatie van good practices rond transitie in de praktijk te bevorderen

STAVAZA 2024:  Deze werkgroep is opgegaan in de werkgroep transitie van de Staten Generaal alsook het overheidsinitiatief rond transitiepsychiatrie. De WG vanuit SGGG wordt in principe stopgezet. Er wordt bekeken of er op een andere manier een vorm van overleg in stand gehouden kan worden.

Werkgroep ASO’s (Assistenten Specialisten in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Opleiding)

Binnen het  VVK-bestuur zijn ook de assistenten kinder- en jeugdpsychiatrie vertegenwoordigd. Er zijn steeds twee ASO's aanwezig in het bestuur van de VVK, één ASO vanuit de KU Leuven en één ASO vanuit de UGent, VUB, UAntwerpen.  

Er is een nauwe band tussen de aso-vertegenwoordiging in de VVK en de VVAP

Wens je graag de nieuwsbrief van de VVAP te ontvangen?  Dit kan via deze link.

ASO vertegenwoordiging: Sara Pillen (vanuit UGent, VUB, UAntwerpen) en Lukas Van de Steen (vanuit KU Leuven) .

Doel Vertegenwoordiging voor alle Vlaamse arts-assistenten Kinder- en Jeugdpsychiatrie.  In samenwerking met de VVAP vertegenwoordigen zij alle Arts-assistenten Psychiatrie in opleiding van de Vlaamse universiteiten Antwerpen, Brussel, Gent, en Leuven .  Samen beogen zij een positie als volwaardige gesprekspartner in alle besluitvorming omtrent de opleiding en erkenning tot (kinder- en jeugd)psychiater. In deze positie wil zij meewerken aan en waken over de structuur en kwaliteit van de opleiding.

PraktischDe ASO vertegenwoordigers nemen actief deel aan elke VVK-bestuursvergadering.

 

 

Werkgroep Diversiteit

Voorzitter: Winny Ang

Leden:

Doel: De werkgroep ‘Diversiteit’ buigt zich graag over een brede waaier van thema’s uit de (trans)culturele psychiatrie vanuit een multidimensionele kijk op identiteiten: Wat is cultuur?  De invloed van cultuur/migratie op geestelijke gezondheid.  ‘Cultuursensitief werken’ in de klinische praktijk.  Geestelijke gezondheid bij mensen die gevlucht zijn.  

Praktisch: Na de organisatie van een themadag op de VVK-lentevergadering in 2019 kwam deze werkgroep in wat rustiger vaarwater. Gezien de nood om meer aandacht te schenken aan deze boeiende maatschappelijk en klinisch relevante thema’s blazen we deze werkgroep nieuw leven in. Indien je interesse hebt om deel te nemen, mail dan naar Dr. Winny Ang.

Werkgroep Actiecomité

Voorzitter: Sofie Crommen

Leden: Bie Tremmery, Sara Willems, Sam Bonduelle, Wouter de la Marche, Helena Van den Steene, Kristel Lauwers, Sara Pillen, Jan De Corte, Evelien Raskin, Linda Van Grootel, Sarah Van Grieken, Eva Kestens, Edward Campforts, Katrien Maes, Tine Oosterlinck, Wina De Mol, Caroline Vergauwe, Astrid Denayer, Ilse Van Loy, Christel Peeters

Doel:  opkomen voor een goed aanbod Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jongeren; al de hiaten blootleggen en ijveren voor structurele veranderingen.

Praktisch: online vergaderen op afroep.

Tijdelijke Werkgroep werving ASO’s

Contactpersoon voor deze werkgroep is Marina Danckaerts.

Deze werkgroep komt opnieuw samen op 11 oktober 2023

Tijdelijke Werkgroep Kinderpsychiater in onze samenleving.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Kristel Lauwers.

Deze werkgroep komt voor de eerste maal samen op 31 mei 2023.

Tijdelijke Werkgroep politieke agenda

Contactpersoon voor deze werkgroep is Corine Faché

Deze werkgroep komt voor de eerste maal samen op 1 juni 2023.

Tijdelijke Werkgroep gedeelde intersectorale zorg

Contactpersoon voor deze werkgroep is Wouter de la Marche.

Deze werkgroep komt voor de eerste maal samen op 30 mei 2023.

Tijdelijke Werkgroep identiteit van de Kinder- en Jeugdpsychiater

Contactpersoon voor deze werkgroep is Bie Tremmery  .

Deze werkgroep komt voor de eerste maal samen op 13 juni 2023.

Tijdelijke Werkgroep ambulante praktijk / werkbaarheid van onze job

Contactpersoon voor deze werkgroep is ???.

Deze werkgroep komt online samen op onderstaande data, telkens van 20u00 - 22u00:

 • Do 4 april 2024
  Ma 15 april 2024
  Di 30 april 2024
  Woe 15 mei 2024
  Woe 5 juni 2024